Цени на Адвокатски Услуги

Цени адвокатска консултация

Услуга Цена
Устна консултация 40 лв.
Писмена консултация 60 лв.
Консултация за проучване на дело с  даване на мнение от 80 до 120 лв.

Цени изготвяне на договори, документи и книжа

Услуга Цена
Писмен договор, анекс, споразумение, спогодба от 50 до 1000 лв., в зависимост от материалния интерес
Изготвяне на завещание от 200 лв.
Изготвяне на пълномощно 20 лв.
Изготвяне на нотариална покана или покана по телепоща 50 лв.
Молба за издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително производство 250 лв.
Жалба, сигнал до прокуратура 50 лв.
Учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на ЕТ, ЕООД, ООД от 150 до 160 лв.

Цени за дела с материален интерес

Услуга Цена
Дела с материален интерес до 1000 лв. 300 лв.
Дела с материален интерес между 1000 и 5000 лв. от 350 до 650 лв.
Дела с материален интерес между 5000 и 10000 лв. от 650 до 950 лв.
Дела с материален интерес над 10000 лв. 950 лв. + 3% за сумата над 10000 лв.
Искове за издръжка от 300 лв.
Искове за обезщетение за оставане без работа и за неплатено трудово възнаграждение от 300 лв.
Частни жалби по висящи дела 200 лв.
Прекратяване на брак по исков ред 600 лв.
Развод по взаимно съгласие 400 лв.

Цени за дела с нематериален интерес

Услуга Цена
Бащинство и оспорване на бащинство 500 лв.
Охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства 300 лв.
Дело за издръжка 300 лв.
Образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка 200 лв.
Процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение 500 лв.

 

Запиши час за консултация

Направи запитване онлайн