Защо ни е необходим адвокат?

Нуждата от ангажиране на адвокат

Съгласно българския закон, субектите, които могат да извършват действия пред съда са ограничени. Практиката, големият залог, който обикновено имат делата и сложността на процесуалните закони обуславят нуждата от ангажиране на адвокат за извършване на съдебно-производствените действия.

Адвокатът е субект, получил необходимото юридическо образование, придобил е правото да упражнява професията, положил е клетва и е вписан в регистъра на адвокатската колегия. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации. Те често съдействат на клиентите си при реализиране на сделки с недвижими имоти, търговски преобразувания, преговори и налагане на обезпечения. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените по закон на клиента права.

Отношенията между адвокат и клиент

В Република България отношенията между адвокат и клиент са регламентирани от Закона за адвокатурата. Основен орган, контролиращ адвокатите е Висшият адвокатски съвет. Той има правомощията да контролира и съблюдава действията и дейността на адвокатите упражняващи дейност на територията на страната.